Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, przekazanie wiedzy z zakresu istoty działania mechanizmu rynkowego, w kontekście rynku dóbr i usług oraz czynników produkcji. Ponadto student zostanie zaznajomiony z podstawowymi prawami, teoriami i wskaźnikami w układzie makroekonomicznym oraz z funkcjonowaniem gospodarki w krótkim, średnim i długim okresie, sposobami walki z bezrobociem i inflacją, procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz cyklami koniunkturalnymi we współczesnych gospodarkach

Zajęcia laboratoryjne z anatomii człowieka na kierunku zarządzanie w sporcie.

Zajęcia laboratoryjne z Anatomii człowieka  na  kierunku Zarządzanie w sporcie gr 1 i gr 2