Konsultacje on-line z prowadzącym zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, wszystkich kierunków.

Tematyka wykładu:

1. Zajęcia organizacyjne. Ustalenie formy i warunków zaliczenia. Omówienie bloków tematycznych i zakresu materiału.

2. Przegląd systemów informatycznych w opiece zdrowotnej. Podstawowe pojęcia. Etapy informatyzacji jednostek służby zdrowia. Metody wdrażania.

3. Podstawowe architektury systemów informacyjnych. Protokoły i standardy stosowane w medycznych systemach informatycznych.

4. Ogólnoszpitalny systemu informacyjny - architektura i moduły. Infrastruktura teleinformatyczna i warstwa aplikacji medycznych. Moduł ruchu chorych, zleceń medycznych, laboratoryjny system informacyjny, farmaceutyczny system informacyjny, radiologiczny system informacyjny. Systemy informatyczne kliniczne i administracyjne.

5. Ogólnokrajowe systemy medyczne. Przykłady systemów.

6. Systemy archiwizacji i transmisji obrazów. Struktura systemu. Akwizycja danych. Standard DICOM. Usługi PACS. Wizualizacja danych obrazowych. Integracja HIS-PACS.

7. Sieci komputerowe w placówkach medycznych. LAN, MAN, WAN i Internet.

8. Poufność informacji medycznej i jej ochrona prawna. Systemy informatyczne odpowiedzialne za dostępność i bezpieczeństwo danych medycznych. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Analiza zagrożeń i metody ochrony.


Link do Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdlOTJhYjUtNzYyNC00YjU2LTlmNjUtNmJlMzliMzliOGM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d81a2e37-d18e-42ec-8839-9a2de1586e0c%22%2c%22Oid%22%3a%22dba8d3d4-2b3e-4cb5-a5df-65028a73df46%22%7d